17 Mayıs 2011 Salı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE İLGİLİ SORULAR


 
Soru 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Memurlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Katma Bütçeli Kurumlarda çalışan memurlar
               b) İl özel idareleri ve belediyelerde çalışan memurlar
               c) Sanatçı memurlar
               d) Kefalet sandıklarında çalışan memurlar

Soru 2- Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı; bu konudaki kararın ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde yargı yoluna başvurulabilir?
a) 15 gün
               b) 30 gün
               c) 60 gün
               d) 90 gün

Soru 3- “Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklama” fiili 657 Sayılı  Devlet Memurları Kanununa göre hangi cezayı gerektirir?
a) Uyarma
               b) Kınama
               c) Aylıktan Kesme
               d) Kademe İlerlemesinin durdurulması
Soru 4- Disiplin amirleri; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren kaç gün içinde vermelidir?
a) 15 gün
               b) 30 gün
               c) 60 gün
               d) 90 gün

Soru 5-Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında, bu fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren kaç gün içinde disiplin soruşturmasına başlanılması gerekir?
a) 15 gün 
               b) 1 ay
               c) 3 ay
               d) 6 ay

Soru 6-Disiplin cezalarında ceza verme yetkisi ne kadar sürede zamanaşımına uğrar?
a) 6 ay
               b) 1 yıl
               c) 2 yıl
               d) 3 yıl

Soru 7-Disiplin suçları hangi halde düşmez?
a) Cezanın değişmesi ve fiilin disiplin cezası olmaktan çıkması
               b) Zamanaşımı
               c) Ölüm
               d) Hastalık

Soru 8-Disiplin soruşturması nedeniyle alınacak görevden uzaklaştırma önlemi azami ne kadar süre için uygulanabilir?
a) 6 ay
               b) 3 ay
               c) 2 ay
               d) 1 yıl

Soru 9-Aşağıdakilerden hangisinin görevden uzaklaştırma yetkisi bulunmamaktadır?
a) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
               b) Vali
               c) Atamaya yetkili amirler
               d) Vali yardımcısı

Soru 10-Memuriyetten çıkarma cezası vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Disiplin amirleri
               b) Sicil amirleri
               c) Yüksek disiplin kurulu
               d) Disiplin kurulu

Soru 11-Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür?
a) 15 gün
               b) 7 gün
               c) 10 gün
               d) 30 gün
Soru 12-Uyarma ve kınama cezalarında bir suçun tekerrür kapsamında değerlendirilebilmesi için kaç yıl içinde yeniden işlenmesi gerekir?
a) 1 yıl
               b) 2 yıl
               c) 3 yıl
               d) 5 yıl

Soru 13- Eşi ticarete başlayan bir devlet memuru, bu durumu kaç gün içinde bağlı olduğu kuruma    bildirecektir?
a) 10 gün
b) 15 gün
c) 30 gün
d) 60 gün

Soru 14-  Mezuniyetsiz ve kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün olması halinde memur çekilme isteğinde bulunmuş sayılır?
a) 7 gün
b) 10 gün
c) 15 gün
d) 20 gün

Soru 15- İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Disiplin cezası olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası  uygulanır.
b) Yeniden başka bir sicil amirinin emrine atanırlar.
c) Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C.Emekli Sandığı Kanunu’nun  emeklilikle ilgili işlemleri uygulanır.
d) Görev yaptığı ilden başka bir ile atanır.

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Disiplin Cezaları arasında sayılmaz?
a-Uyarma
b-Devlet Memurluğundan çıkarma
c-Aylıktan kesme
d-Çekilme

Soru 17- Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak hangi disiplin cezasına girer?
a-Kınama
b-Kademe ilerlemesinin durdurulması
c-Devlet memurluğundan çıkarma
d-Aylıktan kesme


Soru 18- Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar?
a-2 yıl
b-3 yıl
c-4 yıl
d-5 yıl

Soru 19- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını kim verir?
a-İl Disiplin Kurulu
b-Yüksek Disiplin Kurulu
c-Disiplin Amiri
d-Vali

Soru 20- Aylıktan Kesme cezasına karşı itiraz nereye yapılır?
a-İdari yargı yoluna gidilir
b-Bir üst disiplin kuruluna
c-Vergi Mahkemelerine
d-Valiliğe

Soru 21- Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür?
a-7 gün
b-15 gün
c-10 gün
d-30 gün

Soru 22- Memurun usulsüz müracaat veya şikayette bulunması halinde aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a- Uyarma
b- Kınama
c- Aylıktan kesme
d- Kademe ilerlemesinin durdurulması

Soru 23- İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
a-Memuriyetten çıkarılır
b-Durumu kendisine yazı ile bildirilir ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir
c-Başka bir il sicil amirinin emrine atanırlar
d-Başka bir il sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilir.

Soru 24- Bakanlık müsteşarınca il merkezindeki vergi dairesinde görevli şefe verilen kınama cezasına karşı hangi mercie itirazda bulunulabilir?
a-Verilen ceza kesindir itiraz edilemez
b-Müsteşar şefin disiplin amiri olmadığı için böyle bir ceza veremez
c-Bakana itirazda bulunulabilir
d-Bakanlık merkez disiplin kuruluna itirazda bulunulabilir
85-Kaymakamlar Devlet Memurları Kanununda belirtilen sınıflardan hangisine girerler?

a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı        b) Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı
c) Mülki İdare Hizmetleri Sınıfı        d) Yönetim Hizmetleri Sınıfı

85-     “Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.”
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

a) Liyakat                   b) Kariyer                   c) Sınıflandırma                     d) Güvenlik hakkı


86-     Devir teslimle yükümlü olup, bu işlemi tamamlamadan görevinden çekilen bir memurun yeniden memuriyete atanabilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) 1 yıl geçmeden                                          b) 2 yıl geçmeden
c) 3 yıl geçmeden                                          d) Hiçbir şekilde atanamazlar.

87-     Yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince en çok ne kadar aylıksız izin verilebilir?

a) 6 aya kadar                                                b) 1 yıla kadar
c) 2 yıla kadar                                                d) 4 yıla kadar

88-     Adaylık devresi içinde ...................... başarılı olan ve ......................... sicil alan adaylar
..........................
amirinin teklifi ve atmaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.
    Madde metninde boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangilerinin gelmesi gerekir?

a)      Eğitimde – iyi derecede – En üst amirin
b)      Eğitimde – Olumlu – Daire amirinin
c)      Eğitimde – İyi derecede – Disiplin amirinin
d) Eğitimde – Olumlu – Sicil amirinin

89-     Lise mezunu olup 3 üncü derecenin 8 inci kademesinde bulunan bir memurun kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren bir fiil işlemesi halinde hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kademe ilerlemesi yaptırılmaz                              b) Aylığın 1/30’u kesilir
c) Aylığın ¼ ü – ½ si kesilir                                      d) Aylığının 1/8 i kesilir

90-     Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a ) Fiilin işlendiği tarihten itibaren kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
a)      Fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
b)      Fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren uyarma cezasında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
c)      Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlenildiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.91-     Aşağıdaki suçlardan hangisi memur olmaya engeldir?

a)      7 ay hapis cezası almış ve bu cezası tecil edilmiş olmak.
b) Taksirli bir suçtan 1 yıl hapis cezası almış olmak.
b)      Adam yaralamaktan 5 ay hepis cezası almış olmak.
c)      İnancı kötüye kullanma suçundan 25 milyon para cezası ile cezalandırılmak.

92-     Kanser verem ve akıl hastalığı gibi uzun bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalanan memurlara uzatmalar dahil en fazla aşağıdakilerden hangisi kadar süre hastalık izni verilir?

a) 18 aya kadar                                              b) 24 aya kadar
c) 36 aya kadar                                              d) 48 aya kadar


93-     Olumsuz sicil alan bir memur bu hususun kendisine tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde itiraz edebilir?

 a) 7 gün içinde                                              b) 15 gün içinde
c) 1 ay içinde                                                 d) 2 ay içinde

29- Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurunun haklarından değildir?

 

a)  Mal bildiriminde bulunması                                  c) İzin

b)  Uygulamayı isteme                                                d) Çekilme

 

30-Aşağıdakilerden hangisi istisnai memuriyet kadrosu değildir?

 

a) Valilik                                                                     c) Elçilik

b) Müsteşarlık                                                             d) Özel Kalem Müdürlüğü

 

31- Devlet memurlarının karşılıklı olarak yer değiştirebilmeleri için aşağıda gösterilen şartlardan hangisi yanlıştır?

 

a)       Memurlar başka başka yerlerde çalışmalıdırlar

b)       Atamaya yetkili amirinin uygun görmesi gerekir

c)       Memurların isteklerinin olması gerekir

d) Farklı kurumlara bağlı olarak çalışıyor olabilirler

 

32- Özel Hizmet Tazminatının ödemesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)       Yurtdışına sürekli görevle atanan personele ödenmez

b) İkinci görev verilenlere ikinci görevle illgli özel hizmet tazminatı ödenir

b)       Bir yıl içinde 7 günü aşan hastalık izinlerinde % 25 eksik ödenir

c)       Sözleşmeli personele ödenmez

 

 

 

 

 

33- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri en uygun şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

     “Dolu kadrolarda ...........değişikliği yapılamaz. Sadece ........değişikliği yapılabilir.”

 

a) Unvan ve sınıf – derece                                       c) Derece – sınıf ve unvan

b) Unvan – sınıf                                                       d)Derece – sınıf

 

34- Aşağıda gösterilen kurumlardan hangisinde çalışan memurlar hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanmaz?

 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

c) TRT Genel Müdürlüğü

d) Emniyet Genel Müdürlüğü

 

35- Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurlarının  mal bildirimlerine konu olmaz?

 

a)       Kendilerine ait taşınmaz mallar

b)       Anneye ait taşınmaz mallar x

c)       Eşe ait taşınmaz mallar

d)       Velayet altındaki çocuğa ait taşınmaz mallar

 

36-Beş yıllık yüksek öğrenimini bitirerek istatistikçi olan ve genel idari hizmetleri sınıfına memur olarak atanan memurun memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) 9/1                                  b) 8/1                                    c)9/2                          d)8/2

 

 

 

 

 

37- Aylıksız izinlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a)       Yurtiçine  ve yurdışına sürekli görevle atanan memurun eşine dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir

b)       10 hizmet yılını dolduran memura isteği halinde birkaç defada kullanılmak üzere 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir x

c)       Aylıksız izin alınmasını gerektiren nedenler ortadan kalkar kalkmaz göreve başlanması gerekir

d)       Bakmakla yükümlü bulunan çocuğun önemli bir hastalığa yakalanması halinde 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir

 

38- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a)       Aylıktan Kesme cezasının uygulanmasından 5 sene geçtikten sonra verilmiş cezanın sicilden silinmesi istenebilir x

b)       Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası disiplin kurulu kararı üzerine atamaya yetkili amir tarafından verilir

c)       Aylıktan kesme cezasında fiilinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmalıdır

d)       Yükselebilecekleri derecelerin son kademesinde bulunan memurlara verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası brüt aylıklarının 1 / 4-1 / 2 si kesilerek uygulanır

 

 

 

 

 

39- Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde ödenmez?

 

a)       23 yaşında bekar kız çocuğu için

b)       Yüksek öğrenimine devam eden 22 yaşında erkek çocuk için

c)       Askeri okulda okuyan çocuk için x

d)       Orta öğretime devam eden ve yaz tatilinde çalışan çocuk için

 

40- Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olamaz?

 

a)       İlkokul mezunu olanlar

b)       3 ay hapis cezası ile hükümlü olanlar

c)       Muvazzaf askerlik hizmetini erteletmiş olanlar

d)       Hırsızlık suçundan 4 ay hapis cezası ile hükümlü olanlar x

 

41- Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen paraya ne ad verilir?

 

a)       İş güçlüğü zammı

b)       İş riski zammı x

c)       Eleman teminindeki güçlük zammı

d)       Mali sorumluluk tazminatı


73- Adaylık devresi içinde göreve devamsızlıkları tespit edilip sicil amirlerinin teklifi ve
atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilenler ne kadar süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar?
a)  6 ay                 b) 1 yıl                    c) 3 yıl                     d) Hiçbir surette
74    - Başka bir yerdeki göreve atanan Sayman (A)’ nın görev yerine hareket etmesi ve işe başlaması ile ilgili  olarak dikkate alınabilecek süreler aşağıdakilerden hangisidir?

a)      7 günlük devir süresi – 15 gün mehil müddeti x
b)      30 günlük devir süresi – 15 gün mehil müddeti
c)      2 günlük devir süresi – 15 gün mehil müddeti
d)     15 günlük devir süresi – 15 gün mehil müddeti

75    -  Aşağıda yer alan ve boş olan kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz?

a)      Sayman  x                                  c) Mimar
b)      Eczacı                                     d) Veteriner

76- Devlet memurlarının izinleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)      Öğretmenlere hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.
b)      Usulüne uygun olarak verilen 10 günlük mazeret izninden sonra verilen 10 günlük mazeret izni yıllık izinden düşülür.
c)      Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.
d)     Memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin , babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 10 gün izin verilir. x

77- İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a)      Memuriyetle ilişikleri kesilir.
b)      Başka bir sicil amirinin emrine atanır.x
c)       Emeklilik hükümleri uygulanır.
d)     Görevden uzaklaştırılır.

78- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren fiili işlemiş olan il memuruna cezanın verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)      İl disiplin kurulu kararı alındıktan sonra Vali tarafından verilir. x
b)      İl disiplin kurulu kararı alındıktan sonra disiplin amiri tarafından verilir.
c)      İl disiplin kurulunun başka bir ceza tayin etmesi üzerine tayin edilen ceza Vali tarafından verilir.
d)     İl disiplin kurulunun cezayı reddetmesi üzerine başka bir ceza verilemez.

79- Uyarma veya kınama cezasını gerektiren bir fiil  nedeniyle soruşturma tamamlandıktan sonra kaç gün içinde ceza verilmesi gerekmektedir?

a) 7               b) 10                  c) 15 x                      d) 30

80 -  Bir göreve açıktan vekalet edenlere ödenecek aylık miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1/3                b) 2/3 x                  c) ½              d) Tamamı

81- Aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesinin şartlarından değildir?

a)      Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
b)       Kardonun  tahsis edildiği görev için öngörülen niteliklerin elde edilmiş olması
c)      Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunulduğunun saptanmış olması
d)     Bulunulan kademede bir yıl çalışılmış olması x

82- Aşağıdakilerden hangisi hiçbir kesintiye tabi değildir?

a)      Lojman Tazminatı                                       c) Özel Hizmet Tazminatı
b)      Aile Yardım Ödeneği x                                 d) Yabancı Dil Tazminatı

83- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükümlerine göre 2. Dereceli Malmüdürlüğü kadrosu aşağıda sayılanlardan hangisine verilebilir?

a)      Lise mezunu olup, 5. Dereceli  kadrodan aylık alan ve 15 yıl hizmeti olan Malmüdürü
b)      2 yıllık yüksekokul mezunu olup 5. Dereceli kadrodan aylık almakta olan ve 11 yıl hizmeti bulunan Malmüdürü
c)      Lise mezunu olup. 4. Dereceli kadrodan aylık alan ve 15 yıl hizmeti olan Malmüdürü
d)     4 yıllık yüksekokul mezunu olup, 5. Dereceli kadrodan aylık alan ve 10 yıl hizmeti bulunan Malmüdürü x

84- Devlet memurlarına aşağıda sayılan görevlerden hangisi birlikte verilebilir?

a)      Ücretli vekalet ve ikinci görev
b)      Öğretmenlerin idari görevi ve ders görevi x
c)      Birden fazla ücretli vekalet
d)     Birden fazla ücretli ikinci görev

85- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aylık alan personele yapılan ödemelerden değildir?

a)      Eğitim – öğretim hizmetleri tazminatı                      c) Denetim tazminatı
b)      Teminde güçlük zammı                                             d) İdari görev ödeneği x

29- 5 yıllık yükseköğrenimi bitirerek jeolog unvanını almış bir kişinin genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak atanması halinde memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 8/1                                                  c) 9/2 x
b) 9/1                                                 d) 8/2

30- Aşağıda yer alan unvanlara ait kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz?

a) Tabip                                              c) Eczacı
b) Veteriner                                       d) Sayman x

31- Sürekli görevle yurtdışına atanan Devlet memurları, yurtdışı aylığına hangi tarihten itibaren hak kazanır?

a) Yurtdışı görevine başlayınca x
b) Atama emri tebliğ edilince
c) Yurtdışına hareket edilince
d) Atama emrinin tebliğinden bir ay sonra

32- Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın hangi bedel üzerinden ödenmesi esastır?

a) Maliyet bedeli                                           c) Kayıtlı bedeli
b) Alış bedeli                                              d) Rayiç bedeli x

33- Devlet memurları, yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksikliklerinin bildirilmesi durumunda ne kadar süre içerisinde itiraz edebilirler?

a) 15 gün                                            c) 2 ay
b) 1 ay x                                             d) 7 gün

34- Görevden uzaklaştırma, disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok ne kadar devam edebilir?

a) 1 ay                                                c) 3 ay x
b) 2 ay                                                d) 2 yıl

35- Ölüm yardımı ödeneğinin ödenmesinde esas alınan aylık kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Memurun kazanılmış hak aylığı
b) En yüksek Devlet memuru aylığı x
c) 1000 gösterge  rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar
d) Aylık ve ek gösterge tutarı

36- Aşağıda sayılan görevlerden hangisinin geçici olarak boşalması halinde vekalet görevine başlandığı tarihten itibaren aylıklı vekalet esastır?

a) Malmüdürlüğü                               c) Veznedarlık x
b) Veterinerlik                                   d) Personel Müdürlüğü

37- Yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesinde aylığa ne zaman hak kazanılır?

a) Yükselinen derecenin görevine başlandığı tarihten itibaren
b) Yükselinen derecenin görevine başlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren
c) Derece yükselmesine ilişkin onayın tarihini takip eden ay başından itibaren
d) Derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren x

38- Aşağıdaki ödeme unsurlarından hangisi gelir vergisine tabi değildir?

a) Ek ders ücreti                                            c) Fazla çalışma ücreti
b) Temininde güçlük zammı                         d) Makam tazminatı x

39- Memuriyete girmeden önce mesleğini 10 yıl süreyle serbest olarak ifa eden bir mühendisin memuriyete başlaması halinde 10 yıllık serbest çalışmasının ne kadarı memuriyette geçmiş sayılır?

a) 10 yıl                                                         c) 6 yıl
b) 7,5 yıl x                                                     d) 5 yıl

40- Boş bulunan kadroya kurum içinden daha üst kadrolara vekaleten görevlendirilenlere ödenecek zam ve tazminatlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Zam ve tazminatlar ödenmez
b) Zam ve tazminatlar 2/3 oranında ödenir
c) Fazla ve farklı zam ve tazminatlar ödenir x
d) Zamlar tam ödenir, tazminatlar ödenmez
86- Memuriyet görevinde iken avukatlık stajını yapan memur ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

a)      İki kademe ilerlemesi uygulanır.
b)     Bir derece ve bir kademe ilerlemesi uygulanır.
c)      Bir kademe ilerlemesi uygulanır. x
d)     Bir derece ilerlemesi uygulanır.

87- Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde görev yapan ve   görevden çekilme talebinde bulunan memur, yerine atanan kişi gelip işe başlamadan önce görevinden ayrılırsa, ne kadar süre ile Devlet memurluğuna alınmaz ?

a) 6 ay             b) 1 yıl                                    c) 3 yıl                        d) Hiçbir surette x

88- “Yabancı memleketlerde  veya uluslararası kuruluşlarda kurumların muvafakatı ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanlığın teklifi ve Başbakan’ın izni ile (her üç yılda bir Başbakanın izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde ……10…. , uluslar arası kuruluşlarda ……21…. kadar maaşsız izin verilebilir.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara uygun seçenek aşağıdakilerde hangisidir ?

a) bir yıla / üç yıla   b) iki yıla / dört yıla   c) beş yıla / onbeş yıla  d) on yıla / yirmibir yıla x

89- Devlet memurlarının hastalık izinleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın, on yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar izin verilir.
b)     Memurların hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri,  hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınmaz. x
c)      Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
d)     Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında, Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süreler dikkate alınır.

90- Devlet memurlarına uygulanacak disiplin cezalarının en hafifinden en ağırına doğru sıralandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir ?

a)      uyarma – kınama - kademe ilerlemesinin durdurulması - aylıktan kesme - devlet memurluğundan çıkarma
b)     uyarma – kınama – aylıktan kesme – kademe ilerlemesinin durdurulması – devlet memurluğundan çıkarma  x
c)      uyarma – kademe ilerlemesinin durdurulması – kınama – aylıktan kesme – devlet memurluğundan çıkarma
d)     uyarma – aylıktan kesme – kınama – kademe ilerlemesinin durdurulması – devlet memurluğundan çıkarma

91- Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmeyen memura uygulanacak disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Kınama   b) Uyarma          c) Kademe ilerlemesinin durdurulması          d) Aylıktan kesme x

92- Hakkında, uyarma ve kınama cezaları uygulanan memur, verilmiş olan bu cezaların sicil dosyasından silinmesini kaç yıl sonra isteyebilir ?

a) 1 yıl                        b) 3 yıl                                    c) 5 yıl x          d) 10 yıl

93- Aşağıda sayılanlardan hangisi,  görevden uzaklaştırmaya yetkililerden  değildir ?

a) Cumhuriyet Savcısı x                                c) Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri
b) Vali                                                           d) Kaymakam

94- Aday memurlar hakkında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

a)      Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz.
b)     Adaylık devresi içinde olumlu sicil alamayıp sicil amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilenler, bir yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. x
c)      Adaylık süresi içinde ilişkileri kesilenler, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
d)     Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

95- Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıda sayılanlardan hangisi bölge hizmetinden sayılan sürelerdendir?

a) Hastalık izinleri  x
b) Aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler
c) Eski görevinden ayrılış ile yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler
d) Denetmen yardımcılığında geçen süreler
86- Aşağıda sayılan personelden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındadır?
a) Hakim-savcı görevindeki adli personel
b) Akademik personel
c) Askeri personel
d) Belediye birliklerinin personeli x

87- 657 sayılı Kanuna göre kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı kimin aleyhine dava açabilirler?
a) İlgili kişi     b) İlgili kurum x         c) Daire amiri              d) Bakan

88- Aşağıdakilerden hangisi, memurlar için öngörülmüş yasaklardan değildir?
a) Toplu eylem ve harekette bulunma                      
b) Sendika kurma x
c) Ticari faaliyette bulunma
d) Hediye alma, menfaat sağlama
89- Memurlar için tarafsızlık ilkesi aşağıdakilerden hangisini içermez?
a) Siyasi partilere üye olmamayı
b) Basına bilgi ve demeç vermemeyi x
c) Her ne sebeple olursa olsun ayrım yapmamayı
d) Üçüncü kişilerin fayda veya zararını hedef tutmamayı

90- Adaylık devresi içinde veya sonunda, sağlık nedenleri hariç olmak üzere ilişikleri kesilenler kaç yıl süre ile tekrar Devlet memurluğuna alınmazlar?
            a) 1                 b) 2                 c) 3                  d) 4 

91- 657 sayılı Kanuna göre aşağıda sayılan durumların hangisinde boş kadroya vekalet söz konusudur?
a) Kanuni izin                                    b) Geçici görev
c) Görevden çekilme x                      d) Görevden uzaklaştırma

92- 657 sayılı Kanuna göre Devlet memurluğu hangi halde sona ermez?
a) Bu Kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılma
b) Görevi yapmaya engel olacak derecede ağır hastalık x
c) Memurluktan çekilme
d) Yaş haddi veya malullük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma

93- 657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi aylıksız izin gerekçelerinden değildir?
a) Öğrenim     b) Askerlik                 c) Sağlık          d) Kalıcı sakatlık x

94- 657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullardan değildir?
a) Etik kurulları x                              b) Atamaya yetkili amirler
c) Valiler                                            d) Yüksek disiplin kurulları

95- 657 sayılı Kanuna göre hangi halde görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu söz konusu olmaz?
a) 10 iş günü içinde soruşturmaya başlamamışsa
b) Bu tasarrufu keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla yapmışsa
c) Kanuni şartlar oluştuğunda bu tedbiri derhal kaldırmamışsa
d) Görevden uzaklaştırdığı memur yargılama sonucu beraat etmişse x


91) Hangisi 657 sayılı Kanunun temel ilkelerinden değildir?
a) Eşitlik x                    b) Liyakat                     c) Kariyer                 d) Sınıflandırma

92) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle ...” cümlesinde boşluğu tamamlayan en uygun ifade  hangisidir?
a)     geciktirilemez; sorumluluktan kaçılamaz
b)     ifa edilmez; edilmeyeceği açıkça bildirilir
c)      yerine getirilmez; yerine getiren sorumluluktan kurtulamaz x
d)     geciktirilemez; emri veren sorumluluktan kurtulamaz

93) Bir memur hangi halde, görevinden çekilme isteğinde bulunmuş sayılır?
a)     Çekilme isteğini amirine yazıyla bildirmişse
b)     Görevini mazeretsiz ve  kesintisiz 10 gün terk etmişse x
c)      Bir yıl içerisinde toplam 20 gün göreve gelmemişse
d)     Göreve geç gelip, erken ayrılıyorsa

94) “Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında ...  olduğunun yazı ile bildirilmesidir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) dikkatsiz            b) yetersiz         c) kusurlu x      d) zararlı


95) İkinci görev verilirken uyulması gereken şart hangisidir?
a)     Memurun mesleki bilgisi ile ilgili olmalı x
b)     En az 5 yıl hizmeti bulunmalı
c)      Sicil  amirince uygun görülmeli
d)     Altı ayla sınırlı olmalı
96) 657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi, usulüne uygun olarak çekilmenin gereklerinden biri değildir?
a)     Yazılı başvuru
b)     Makul bir gerekçe x
c)      İsteğin kabulüne kadar bekleme
d)     Yerine atananın gelmesini bekleme

97) Disiplin süreci açısından en uygun sıralama hangi şıktadır?
a)     Fiil, soruşturma, savunma, ceza, itiraz x
b)     Ceza, itiraz, fiil, savunma, soruşturma
c)      Fiil, ceza, savunma, soruşturma, itiraz
d)     Fiil, soruşturma, itiraz, savunma, ceza
98) Aşağıdaki maaş unsurlarının hangisinden gelir vergisi kesilmez?
a) Ek gösterge             b) Kıdem aylığı   c) Özel hizmet tazminatı x d) Yan ödeme

99) Mazeret izinleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)     Memura isteği üzerine, kendisinin evlenmesi halinde beş gün izin verilir.
b)     Memura isteği üzerine eşinin ölümü üzerine beş gün izin verilir
c)      Memura isteği üzerine annesinin doğum yapması halinde üç gün izin verilir x
d)     Memura isteği üzerine çocuğunun evlenmesi halinde beş gün izin verilir
100) Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi ile ilgili sürelere dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)     Uyarma cezasında 5 sene,
b)     Kınama cezasında 5 sene
c)      Aylıktan kesme cezasında 5 sene, x
d)     Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında 10 sene.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder